Print side

Innovation

Videnspredning og innovation i erhvervslivet gælder for såvel private virksomheder som for den offentlige sektor.

Hvad er medarbejderdreven innovation?

Innovation er en ny idé, der gennemføres og skaber værdi. Medarbejderdreven innovation er, når medarbejderne bredt set bidrager aktivt og systematisk i innovationsprocessen. Det er medarbejdernes viden og kompetencer, der er det centrale udgangspunkt, og der er fokus på gensidig læring og idéudveksling. Resultatet kan være udvikling af nye/bedre ydelser, produkter eller arbejdsprocesser. Samtidig er resultatet af aktive innovative kræfter fornyet energi til organisationen - med andre ord en væsentlig motivationsfaktor i dagligdagen.

Mere konkret peger undersøgelser på følgende fordele ved medarbejderdreven innovation:

  • Bedre kvalitet
  • Mere hensigtsmæssig organisering af arbejdet
  • Større medindflydelse
  • Mere interessant jobindhold

Innovation behøver ikke altid at resultere i teknologisk banebrydende produktnyheder. Mindre kan gøre det. En effektivisering af interne processer kan f.eks. sagtens være innovativ. I sidste ende er definitionen af begrebet forskellig fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche.

Innovationens inderste væsen

Succesfuldt arbejde med innovation er et spørgsmål om en konsekvent, fokuseret og vedvarende ledelsesindsats. Excellence i innovation er således først og fremmest en bevidst proces, hvor virksomheden opnår best practice i hver fase og hver dimension af innovationsprocessen. De bedste til innovation "tænker" på denne måde innovation.

Denne konklusion understreges også af, at de virksomheder, som har mindre succes, også har en tendens til at have en svag innovationskultur. Det er den type virksomheder, som ikke tillader fejl og som ikke belønner initiativ. På den måde undermineres en læringskultur, som er forudsætningen for at etablere en bæredygtig idégenerering, og dermed styrke kvaliteten af innovationsprocessen. I disse organisationer er innovation ikke en del af den samlede virksomhedskultur.

En faseopdelt innovationsproces

Innovation handler ikke blot en ny idé eller ny teknologi, som ændrer praksis. Den nye idé/teknologi skal holdes op mod en praksis, som vi vil ændre. Nedenfor skitseres 7 procestrin for en sådan proces:

  1. Involvering - Mennesker har brug for at blive set, hørt og forstået
  2. Forståelse - Gennem videndeling udveksles "verdensbilleder"
  3. Accept - Der tages beslutning om fornyet/justeret praksis, gennem en konsensusproces
  4. Gensidig læring - Viden vokser, når viden deles
  5. Ejerskab - Det jeg laver, giver mening

Hvis I vil med i den innovative elite, så kontakt freelance'danmark